Stadgar för Gustaf Schröder-Sällskapet

Antagna vid stiftelsemöte på Såguddens Museum i Arvika den 22 juli 1989 och reviderade vid årsmötet i Mora den 1 juni 2019 avseende § 3 och § 8.

§ 1

Gustaf Schröder-Sällskapet har till syfte att bevara och vidareutveckla insikten om de såväl litterära som kulturhistoriska värden som finns i Gustaf Schröders författarskap.

§ 2

Sällskapet är religiöst och politiskt neutralt.

§ 3

Föreningens beslutande organ är årsmötet, vilket hålles senast under juni månad året efter avslutat verksamhets-/kalenderår. Extra föreningsmöte med sällskapet skall sammankallas enligt styrelsens beslut eller om minst en fjärdedel av medlemmarna så påfordrar. Kallelse till sällskapets årsmöte eller extramöte skall ske senast två veckor före mötet och ske endera genom skriftlig kallelse eller annonsering. Vid årsmöte skall föreligga årsredogörelse från styrelse och revisionsberättelse.
Beslut sker genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

§ 4

Vid årsmöte väljes styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt av en ledamot med av årsmötet ej angiven funktion, samt 2 suppleanter. Valet sker för 2 år. Ordföranden utses av årsmötet i övrigt utses styrelsens funktionärer inom sig. Vid årsmötet väljs två ledamöter ena året, tre ledamöter andra året.

§ 5

Revision sker genom två revisorer, vilka jämte ersättare utses av årsmötet för ett år i sänder.

§ 6

Årsavgiften fastställes av årsmötet.
Medlem som erlagt årsavgift för innevarande kalenderår har fullt medlemskap i föreningen vilket bl.a. berättigar till erhållandet av sällskapets årsbok.

§ 7

Upplösning av sällskapet kan beslutas av två föreningsmöten, vilka skall hållas med minst tre månaders mellanrum och varav ett skall vara årsmöte. Samma regler gäller för ändring i sällskapets stadgar.

§ 8

Vid sällskapets upplösning skall ev. tillgångar tillfalla den institution som vårdar och visar upp Gustaf Schröder samlingarna. Om detta av någon anledning ej låter sig göra beslutar sista sammanträdet med sällskapet om användning av medlen.